pRIVACY EN COOKIES

Wij vinden privacy
heel
belangrijk - Lees hier hoe
wij gegevens beveiligen

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Flocker V.O.F. (hierna: Flocker). In deze verklaring verschaft Flocker informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Flocker. Flocker gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13-04-2021. Bij wijzigingen wordt u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte gebracht.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Flocker verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten, het gebruik van en/of het bezoeken van onze websites.

Door het afnemen van onze diensten en/of producten, het gebruiken van en/of het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Flocker om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerken.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Flocker verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Flocker, gevestigd aan Hereplein 1, 9711 GA te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68223838 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Van iedere bezoeker:

 • IP-adres
 • Browsergegevens
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies (zie hieronder)


Bij invullen contactformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht

Verzameldoelen

Binnen de website en/of het systeem van Flocker worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Flocker de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens uit het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Flocker bovenstaande gegevens van u verzamelt. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Flocker is een voorwaarde om een overeenkomst met Flocker te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Flocker aan te gaan.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Flocker maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Flocker maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacy statement van Google nalezen. Flocker heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.

De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Flocker te kunnen verstrekken en om te bekijken hoe de website gebruikt wordt. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Flocker heeft hier geen enkele invloed op. Flocker heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op.

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal zeven jaar, met inachtneming van de wettelijke criteria. Hoe lang we de gegevens opslaan bepalen we aan de hand van de volgende criteria: welk soort gegevens Flocker opslaat en/of Flocker de gegevens nodig heeft voor het verbeteren van haar diensten en/of Flocker de gegevens nodig heeft als statistische gegevens. Gebruiksstatistieken van Google Analytics worden 14 maanden bij Google bewaard.

Flocker kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Flocker verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?
Het is mogelijk dat Flocker bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

Deze partijen zijn:

 • TransIP
  • Bestanden en databases van de websites
  • Servergegevens
  • Domeingegevens
 • Google
  • E-mailberichten
  • Bestanden
 • MailChimp
  • NAW-gegevens
  • E-mailadressen
 • Jortt
  • NAW-gegevens
  • Financiële gegevens


Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Flocker en heeft Flocker de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de gegevens geanonimiseerd en worden er aparte overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Flocker hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Flocker zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Flocker gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Flocker V.O.F.
Heymanslaan 25b
9714 GG Groningen
info@flocker.nl
050 20 50 283